Thursday, October 29, 2015

Observingarts: Bjørn Ransve and Edvard Munch                                              Bjørn Ransve,demon II, 1971, oil on canvas.

"Mer tydelig er referanser til Edvard Munch hos en yngre generasjon, som deltok i maleriets nygjennombrudd i 1980-årene. Flere av dem fikk utløsende impulser fra det nye tyske maleriet som knyttet forbindelser direkte til Munch og tysk ekspresjonisme. Dagens yngste norske kunstnergenerasjon uttrykker seg ofte i andre medier enn maleriet, men også hos dem kan sees referanser til Edvard Munch, og særlig til hans psykisk mest ladede skildringer av menneskelige relasjoner".


"More clearly are references to Edvard Munch with a younger generation, who participated in the new breakthrough of painting in the 1980s. Several of them got triggering impulses from the new German painting tying relations directly to Munch and German expressionism. The generation of the youngest Norwegian artist often expresses itself in media other than painting, but also with them can be seen references to Edvard Munch, and especially to his mental most charged depictions of human relationships.

Kilde/source and more context and pictures at: http://old.munch-museet.no/ekko/

No comments:

Post a Comment